Igei alkalmak, Hitoktatás

 
 
Mai igénk a bibliaolvasó kalauz szerint (2020. április 8.):
Lukács evangéliuma 22. részének 1-6. versei

1 Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. 

2 A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. 

3 A Sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek.
4 Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. 
5 Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. 

6 Ő elfogadta az egyezséget, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság.

A titkolózásba burkolt félelem és nyereségvágy sok sátáni terv táptalaja. Az ezen a talajon burjánzó leleményesség nemcsak egész életünket megronthatja. Mi ne annak a módját keressük, hogyan iktathatjuk ki az életünkből és hogyan szolgáltathatjuk ki az Urat, hanem annak az útját, hogyan engedhetünk neki egyre nagyobb teret, és hogyan szolgálhatjuk őt.

161. dicséret: Siess, keresztyén!
.
Napi igénk a bibliaolvasó kalauz szerint (2020. április 7.): 
 
Lukács evangéliuma 21. rész 29-38.

29 Mondott nekik egy példázatot is: Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind!

30 Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár.
31 Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa.
32 Bizony mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. 33 Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.
34 Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap,
35 mint valami csapda, mert rá fog törni mindazokra, akik a föld színén laknak.
36 Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.
37 Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az Olajfák hegyére ment, és ott töltötte az éjszakákat.

38 Kora reggel az egész nép hozzásietett, hogy hallgassa őt a templomban.

„Isten országa” és annak közelsége emberfeletti erőt adott a szenvedés útján haladó Jézusnak – és óriási erőt adhat a világban nekünk is. Ebben jelent segítséget, ha az Úr felszabadító közeledésének a jeleit észleljük a szemünk előtt kibontakozó természetben és Krisztus szavának hallgatásában is.

215. dicséret: Eltévedtem, mint juh
.
A mai napi ige a bibliaolvasó kalauz szerint (2020. április 6.): 
Lukács evangéliuma 21. rész 25-28. vers

25 És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. 

26 Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóoszlopai megrendülnek. 

27 És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. 
28 Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.

A rettenetes félelem, amivel Urunk mai beszéde szembesít, nemcsak fájdalmasan bénít, hanem szinte hajt a megszabadulás felé. Arra irányítja sóvárgó tekintetünket, aki közeledik: „…meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel” (27). Jézusra tekintve egyenesedhetünk fel, és emelhetjük fel fejünket (28) még a legnagyobb szorongattatás közepette is.

mai dicséretünk: 176. ének

 

.

Virágvasárnapi esti áhítat (2020. április 5.)

Úrnapi áhítatunk keretében kérjük, olvassátok el dr. Balla Péter mai napra ajánlott „Virágvasárnapi gondolatok” című írását, hallgassátok meg Hegedűs Zsuzsa énekét, majd olvassátok el Hegedűs Gyöngyi Virágvasárnapra írt versét.

dr. Balla Péter írása: 

https://peterballa.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/viragvasarnapi-gondolatok—2020.04.05..html

Hegedűs Zsuzsa éneke:

https://drive.google.com/file/d/1WCxxXQZIaU2e0ShpfqGDTGXhuGr02mfF/view

 Hegedűs Gyöngyi verse:

 Virágvasárnap 2020.

 nem a présben alakul

ki bűneinkre megvakul

míg formálja a színeket

kondenz csak a lélegzet

a virágvasárnapi égen

a felmentés nem ítélet

fejsze nélkül a kereszt

fák lombjára vettetett

.

Virágvasárnapi Áhítat és dicséretek (2020. április 5.):

áhítat: lelkipásztorunk igehirdetése:

https://www.facebook.com/109054517252208/videos/3944975965520226/

Virágvasárnapi dicséreteink (468. és 331. énekeink):

https://www.facebook.com/109054517252208/videos/550990922197718/

.

A bibliaolvasó kalauz szerinti napi igénk (2020. április 4.):

Lukács evangéliuma 21,5-19:

5 Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt: 

6 Jönnek majd napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának. 

7 Ekkor azt kérdezték tőle: Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez megtörténik? 

8 Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket! 

9 Amikor pedig háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de ez még nem a vég. 

10 Azután így folytatta: Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, 

11 mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. 

12 De mindezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket, átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. 

13 De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. 

14 Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, 

15 mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. 

16 Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is ölnek közületek, 

17 és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. 

18 De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. 

19 Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket.

Minden élethelyzetünk alkalom arra, hogy Jézus szerint éljük meg azt, tanúságot téve ezzel róla. Ne túlélni vagy megúszni akarjuk a nehéz helyzeteket, hanem ismerjük fel az alkalmat!

mai dicséretünk:

Ébredj bizonyság tévő Lélek:

https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/bredj-bizonys-gtev-l-lek

.

A bibliaolvasó kalauz szerinti napi igénk (2020. április 3.):

Lukács evangéliuma 21,1–4.
1 Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. 

2 Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, 

3 és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 

4 Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.

Aki a feleslegéből ad, jótékonykodik; aki mindenét adja, Istent imádja. Az özvegyasszony Istenben bízik, tőle várja a gondoskodást, mindenestül Isten tulajdonának tudja magát, ezért nem a maradékot adja, hanem mindenét Isten kezébe teszi, hogy Isten rendelkezzen vele.

  1. ének:  Ki Istenének átad mindent

https://www.youtube.com/watch?v=Szkh4I3P39k&list=RDTwESSLQ4WLc&index=5

.

Bibliaórai áhítat (2020. április 2.)

A következő linkekre kattintva látható és hallható mai bibliaórai áhítatunk vezető lelki-pásztorunktól, valamint virágvasárnapra készülve, hangolódva, hallható segéd-kántorunk – Kun Rajmund – orgonajátéka.

Bibliaórai áhítat:

https://www.facebook.com/109054517252208/videos/636345520249710/

segéd-kántorunk: Kun Rajmund orgonajátéka:

https://www.youtube.com/watch?v=HkSS5Ce-Q-Y&feature=emb_logo

.

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján (2020. április 1.)

„Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké.Mert az ő számára mindenki él.”

( Lk 20,27–40)
27 Azután odamentek hozzá néhányan a szadduceusok közül, akik tagadják, hogy van feltámadás, és ezt kérdezték tőle:

28 Mester, Mózes elrendelte nekünk, hogy ha valakinek meghal a testvére, akinek volt felesége, de gyermeke nem, akkor annak a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének.

29 Volt hét testvér. Az első megnősült, de meghalt gyermektelenül.

30 Ekkor a második vette el az asszonyt,

31 aztán a harmadik, majd sorban mind a hét, de mind úgy haltak meg, hogy nem hagytak maguk után gyermeket.

32 Végül meghalt az asszony is.

33 Ez az asszony melyikük felesége lesz a feltámadáskor, hiszen mind a hétnek a felesége volt?

34 Jézus így válaszolt nekik: E világ fiai házasodnak és férjhez mennek,

35 de akik méltónak ítéltetnek ama eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd, és férjhez sem mennek.

36 Sőt meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és Isten fiaivá lesznek, mivel feltámadnak a halálból.

37 Arra pedig, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is rámutatott a csipkebokorról szóló részben, amikor az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákób Istenének mondta.

38 Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él.

39 Néhány írástudó ekkor így szólt: Mester, jól mondtad.

40 És többé semmit sem mertek kérdezni tőle.

Van feltámadás és örök élet: az örök Isten osztja ezt meg a hozzá kötődőkkel. A Krisztusban megtisztított személyiségünket megőrizzük a feltámadás után is, hiszen „név szerint” azonosíthatók, felismerhetők leszünk. A feltámadás utáni élet azonban más minőségű lesz: beteljesedett élet. Élő reménységünk, hogy akik Krisztusban hunytak el, Krisztusban örökké élnek.

mai dicséretünk:

Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét:

https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/jer-kerjuek-isten-aldott-1

.

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján (2020. március 31.)

„Adjátok meg… Istennek, ami Istené!”

( Lk 20,20–26)
20 Ezután szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána. Azok igazaknak tettették magukat, hogy Jézust egy kérdéssel tőrbe csalják, és átadhassák a hatóságnak és a helytartói hatalomnak. 

21 Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját.

22 Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? 

23 Ő azonban felismerte álnokságukat, és így szólt hozzájuk: 

24 Mutassatok nekem egy dénárt! Kinek a képe és felirata van rajta? Ők ezt felelték: A császáré. 

25 Ő pedig így válaszolt nekik: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené! 

26 Így tehát nem tudták tőrbe csalni a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán, és elhallgattak.

„Adjátok meg… Istennek, ami Istené!”. Gyakran tévedünk el életünk értékei és feladatai között. Kire szánjam az időmet, forrásaimat? Melyik kötelességem, feladatom, kapcsolatom a fontosabb? Ha életünk közepét odaadjuk annak, akit illet, akkor ő rendezi el maga körül a többit, és mutatja meg, hogy kinek mivel tartozunk.

mai dicséret:

KI ISTENÉNEK ÁTAD MINDENT:

https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/ki-istenenek-atad-mindent

.

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján: 2020. március 30.

 
„A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő”
( Lk 20,9–19)
9 Azután ezt a példázatot mondta a népnek: Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. 

10 És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. 
11 Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, megalázták, és üres kézzel küldték vissza. 
12 Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. 
13 Akkor így szólt a szőlő gazdája: Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. 
14 De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között: Ez az örökös! Öljük meg őt, hogy mienk legyen az örökség! 
15 És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szőlő ura? 
16 Eljön, és elpusztítja ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak: Ez nem történhet meg! 
17 Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta: Akkor mit jelent az Írásnak ez a szava: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő”.
18 Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. 
19 Az írástudók és főpapok már abban az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot.

„A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő”. Isten csodálatos győzelme, hogy arra a kőre építi lelki templomát, amelyet a hivatalos „építők” megvetettek. A keresztre feszített Jézus lett a lelki templom sarokköve, az egyház fundamentuma.
mai dicséret:
Ébredj, bizonyság tévő Lélek!

.

Úrnapi igehirdetés és dicséret (2020. március 29.)

Az alábbi linkekre kattintva hallható és látható vezető lelkészünk úrnapi igehirdetése, valamint a mai dicséret.

igehirdetés:
dicséret:

.

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján (2020. március 28.)
„Az én házam imádság háza lesz”
( Lk 19,45–48)
45 Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, 

46 ezt mondva nekik: Meg van írva: „Az én házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók barlangjává tettétek. 

47 Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, 

48 de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt.

Jézus templomtisztítása azt jelentette, hogy Isten szeretné az egész istentiszteletet megújítani. Éppen ezért váltott ki gyilkos indulatot a főpapokból és az írástudókból. Mégsem tudtak Jézussal mit kezdeni, mert szavai erővel és hatalommal voltak tele. A mi istentiszteletünk is – történjen az a templomban vagy az életünkben – csak akkor lesz Istennek tetsző, ha ott Jézus cselekszik, és az ő szava hangzik.

mai dicséretünk:  

https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/az-egyhaznak-a-jezus-a

.

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján, és egy vers (2020. március 27.)

„Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat!”
( Lk 19,41–44)
41 Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, 

42 és így szólt: Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemed elől. 

43 Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, 

44 földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kő kövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.

Jézus együtt érez népével. Fáj neki a tudat, hogy az Isten nélkül járt út pusztulásba vezet.  Intő példa ez mindenkinek, aki nem ismeri fel Jézus látogatásának idejét az életében, de a kegyelem szava is egyben: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket…”

Az ajánlott vers:

Illyés Gyula – A Házad Itt Áll /szaval: Mensáros László/ : https://www.youtube.com/watch?v=WOcoXSzJjHg

.
.
Bibliaórai igemagyarázat és dicséret (2020. március 26.)
Az alábbi linkekre kattintva hallgatható meg a mai, bibliaórai igemagyarázat és a dicséret:

Bibliaórai igemagyarázat:

https://www.facebook.com/109054517252208/videos/438941703573757/

Dicséret:

.

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján (2020. március 25.)
„Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van”.
( Lk 19,11–27)
11 Amikor pedig ezeket hallották, mondott egy példázatot is, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. 

12 Így szólt tehát: Egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. 

13 Hívatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz minát, és azt mondta nekik: Kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. 

14 Alattvalói azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték: Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. 

15 Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. 

16 Jött az első, és azt mondta: Uram, a minád tíz minát nyert. 

17 Az erre így szólt: Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad tíz város fölött! 

18 Aztán jött a második, és jelentette: Uram, a minád öt minát nyert. 

19 Ehhez pedig így szólt: Uralkodj te is öt városon! 

20 Jött a harmadik is, aki így beszélt: Uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem. 

21 Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy: azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. 

22 Ekkor az így szólt hozzá: A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga! Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, hogy behajtom azt is, amit nem fektettem be, és hogy learatom azt is, amit nem vetettem el? 

23 Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? 

24 Az ott állóknak pedig ezt mondta: Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek tíz minája van! 

25 Mire ezt mondták neki: Uram, annak tíz minája van! 

26 De ő így válaszolt: Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. 

27 Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem.

Ez a példázat újra emlékeztet bennünket arra, hogy egyrészt Isten feladatot ad a szolgáinak, másrészt számon is kéri az elvégzett munkát. Mindkettő a kegyelem jele. Kegyelem, hogy Isten ránk bízza saját kincsét, és kegyelem, hogy ez a kincs az életünkben gyarapodhat. Ne féljünk hát szolgálni mindazzal – még ha kevés is –, amit Istentől kaptunk.

  1. dicséretünk:

https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/uram-isten-siess

 

Ady: Köszönöm, köszönöm, köszönöm

Bessenyei Ferenc szavalata:

https://www.youtube.com/watch?v=-RmyFxUXy14

.

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján  (2020. március 24.)

„Ma lett üdvössége ennek a háznak…”

( Lk 19,1–10)
1 Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. 

2 Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. 

3 Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. 

4 Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. 

5 Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. 

6 Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. 

7 Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: Bűnös embernél szállt meg. 

8 Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. 

9 Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia. 

10 Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.

A görög nyelvben az üdvösség szó jelentése: szabadítás, megmentés. Mikor mondja azt Jézus, hogy „Ma lett üdvössége ennek a háznak…” (10), azaz ma lett szabad ez a ház? Miután Zákeus kész lemondani az anyagi javairól. Egy ház, egy család, egy élet akkor tud igazán szabad lenni, ha nem köti már a pénzhez való titkos ragaszkodása. Isten kegyelme olyan nagy, hogy még a pénz rabságából is ki tud szabadítani.

A napi ige mellé küldjük Dr. Csókay András római katolikus idegsebész bizonyságtételét, ami a jelen helyzetben különösen aktuális; hallgassátok figyelemmel.

https://www.facebook.com/mariaradio/videos/1104414853224199/UzpfSTEwMDAwMDE5ODc0MTM0MjozMzc4ODQxMTA1NDY1ODE0/

.

Napi ige és imádság (2020. március 23.)

 Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján:

„Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent.” (Lk 18,35–43)

35 Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult.

36 Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az.

37 Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra.

38 Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!

39 Akik elöl mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam!

40 Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle:

41 Mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt: Uram, hogy újra lássak.

42 Jézus ezt mondta neki: Láss! A hited megtartott.

43 És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent.

Három utat tett meg a jerikói vak azon a napon. Először kiment koldulni. Másodszor, otthagyva a kolduló helyét, odament Jézushoz. Végül pedig, gyógyulását követően Jézus után ment, és dicsőítette Istent. Hisszük, hogy ez a történet rólunk is szól? Mert ha igen, akkor tudjuk, hogy Isten ki akar mozdítani a kolduslétből, ezért odaküldi a közelünkbe Jézust. Ha hiszünk az evangélium szavának, akkor megtapasztaljuk, hogy van gyógyulás. Onnantól pedig nem marad más, mint Isten dicsőítése.

Örökkévaló Istenem!
Köszönöm Neked, hogy magyarnak teremtettél és megengedted nekem, hogy e nép szenvedéseiben, gyászában, dicsőségében és szégyenében részt vegyek.
Vallom előtted bűneinket, amelyek az én bűneim is: szívünk kemény, értelmünk balgatag, hitünk ingadozó és a lelkünk pártos. Meghajtjuk fejünket ostorod alatt és vezekelünk a porban és hamuban.
De ígéreteid igazak és ámenek. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal és tudjuk, hogy az ég és föld megrendülhet, de ezt a szövetséget Te meg nem rontod soha. Hisszük, hogy ha Hozzád térünk és Te leszel egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk. Könyörgök Hozzád, töltsd ki Szent Lelkedet erre a népre!
Tartson bűnbánatot böjtöléssel, sírással és kesergéssel és úgy térjen meg Hozzád, a mi Istenünkhöz, mert könyörülő és irgalmas vagy Te, késedelmes a haragra és nagy-kegyelmű.
Vidd ezt a népet üdvösséges önismeretre, hogy lássa meg bűneit és gyűlölje meg; forduljon el attól, ami vesztét okozta s tegye rá életét a Te ígéretedre. Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, Ellened való lázadást és egymás közötti viszályt és növeld meg a mi hitünket történelmi hitvallásunkban és emberi méltóságunkban. Legyünk a Te néped; és ne lehessünk másképpen magyarok, csak mint a Te néped.
Kezedben van nemzetünk jövendője. Nem kutatjuk, mit hoz, csak Te magad jöjj. Egyengetjük a Te ösvényeidet és készítjük számodra az utat. Imádkozó magyarok tábora egyre nő, szentséges öltözetükben siet a Te néped a Te sereggyűjtésed napján. Királlyá koronázzuk magunkat és népünk felett a Te Szent Fiadat és nemzeti jövőnket, egész történelmünket odaszenteljük a Te dicsőségedre. Szánj meg és válts meg minket, Szenteknek Szentje!

Ámen.

Ravasz László

.

Úrnapi esti áhítat: (2020. március 22.)

Az alábbi linkekre kattintva hallható és látható vezető lelkészünk Úrnapi igehirdetése, ill. kántorunk zenei aláfestése:

vezető lelkészünk igehirdetése:

https://www.facebook.com/109054517252208/videos/212530089955328/

kántorunk zenei aláfestése:

https://www.facebook.com/109054517252208/videos/617268692448799/

Áldás, békesség

.

Úrnapi szolgálat (2020. március 22.)

Kedves Testvéreim!

Ez az első vasárnap, amikor nem tarthatunk istentiszteletet a Hazatérés Templomában a Kormányunk által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet miatt. Mindez Presbitériumunk, de az MRE Zsinatának elnöksége határozata szerint is gyülekezeti tagjaink védelmét szolgálja.

Ugyanakkor igei üzenet nélkül egyetlen pásztor sem hagyhatja a nyáját, épp ezért küldöm szeretettel annak a Héder Jánosnak az igeszolgálatát, aki templomunkban is hirdette már az Igét, s Bacsi János kántorunk földije, akinek jóvoltából jutott el hozzánk ez a felvétel. A múlt vasárnap, március idusán emlékezhettünk Kárpátalja Horthy kormányzósága alatti hazatérésének évfordulójára is a nemzeti összetartozás “Nélküled” című dalával, így szívből kívánom, hogy kárpátaljai lelkésztestvérem szolgálata kényszerű távollétünkben is erősítse mindnyájunk testvéri egybetartozását a Lélek hullámhosszán.

Ezúttal is felhívom Testvéreim figyelmét a drhegeduslorant.hu honlapra, melyet a hazankert.hu gyülekezeti honlapunkról is megnyithatnak, melynek címlapján a Filippi levél egyik Igéjéről elhangzott igehirdetés-sorozatot kiemelten ajánlom úrnapjáról úrnapjára meghallgatásra: “Örüljetek az Úrban mindenkor: ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4:4)

Áldott vasárnapot, kegyelemteljes igehallgatást kívánok Testvéreimnek!

Áldás, békesség!

Hegedűs Loránt lelkész

https://www.facebook.com/heder.janos.9/videos/2915463415142039/?d=n

.

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján: 2020. március 22.

„Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”
( Lk 18,18–27)

 18 Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?

19 Jézus ezt válaszolta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.

20 A parancsolatokat tudod: „Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat!”.

21 Ő pedig így szólt: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.

22 Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: Még egy fogyatkozásod van: add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess engem!

23 Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt.

24 Jézus ezt látva, így szólt: Milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába!

25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.

26 Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: Akkor ki üdvözülhet?

27 Ő így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.

A megszokott keretek biztonságot adnak. Jézus mégis arra késztet, hogy kilépjünk a komfortzónánkból. Különösen nehéz ez, amikor látszólag minden rendben van velünk. Nem lopunk, nem csalunk, nem hazudunk, hűségesek vagyunk, kerüljük a pletykálkodást, szüleinkkel jól kijövünk, szülőként gyermekeink tisztelnek, szeretnek, és persze jó reformátusok, jó keresztyének vagyunk. Jó lenne mindezt elengedni, hogy Jézus, megragadva üres kezünket bevezethessen minket Isten országába!

.

2020. március 21. 

A Lónyay Gimnázium 10 éves diákjának imádsága:

Drága Istenem!
Ez az időszak nagyon nehéz, érzem, hogy kétségbe vagyok esve és anyáék nem mondják, de tudom, hogy ők is. Adj nekünk erőt ehhez az időszakhoz légy szíves és segíts nekünk megérteni, hogy ezt miért hoztad ránk! Így sokkal többet lehetek a családommal, amit köszönök neked. Nagyon kérlek, védj meg minket ettől a bajtól mindenkor. Segíts a tanároknak ezt végig csinálni, mert miattunk teszik ezt, amit nagyon köszönünk nekik. Védd meg légy szíves a kicsi unokahúgomat és a nagyszüleimet, a hiányukat nem tudnám elviselni. Azt köszönöm neked, hogy Puszedli ott van veled, így őt már nem érinti ez a dolog. Korábban fájt, hogy elment, de a segítségeddel rájöttem, hogy neki sokkal jobb veled. Néha olyan jó lenne a közeledben lenni. Látni. Szükségem van rád! Köszönöm Istenem, hogy meghallgattál.
Ámen.

.

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján 2020. március 20.

 

„…aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik”
( Lk 18,9–17)

9 Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta:

10 Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő.

11 A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.

12 Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.

13 A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!

14 Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.

15 Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak,

16 Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.

17 Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.

Kisgyermekként hisszük, hogy apa és anya tökéletes, mint Isten, aki a legjobb és a leghatalmasabb. Micsoda szülői felelősség ez! Micsoda isteni felhatalmazás! Micsoda kegyelem, hogy mégis azt látjuk, hogy nem vagyunk elegek önmagunkban. Nem az önteltség mámora, hanem a folyamatos hiányérzet vezérel: elég vagyok? „Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” (13). Jézus válasza: „…aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik” (14).

.

2020. március 20.

Mindenható és Mindeneket teremtő Mennyei Édesatyánk! 

Tudjuk és Valljuk a Te hatalmadat, melyet emberi ész és gondolat semmilyen téren fel nem foghat, meg nem érthet. Mi, akik a föld porából vagyunk és Te formáltál, alkottál bennünket, úgy kiáltunk Hozzád, hogy a mi fülünk belecsendül, de ha te nem hajolsz le hozzánk, kegyelmesen nem hallgatsz meg bennünket, akkor semmit sem ér a szavunk!

Úr Jézus Krisztus! Itt állunk bűnbánattal a szívünkben, hogy amikor valamit is meg tudunk tenni, akkor nagyon könnyen elfordulunk Tőled. Most, amikor bajban vagyunk, a magunk gondolatai szerint keressük a kiutat és ebben állunk meg előtted, teszünk rólad bizonyságot. Ha Te nem áldod meg a mi keresésünket, a mi munkánkat, akkor minden hiábavaló.

Kérünk, tudjunk Téged keresni, Te pedig mutass utat, hogyan tegyük meg a lépéseinket.

Taníts bennünket, hogy a bajban, betegségben, mindenkor te vagy a mi Megváltó Istenünk, a Te kegyelmedből pedig új életet kezdhetünk.

Szentlélek Úr Isten! Szívünk belső kérését is hallgasd meg, melyet úgy tárunk eléd, mint egy érthetetlen hang, de ott van a mi szívünkben, hogy minden betegségben, fájdalomban lássuk meg a mi áldott orvosunkat.

Atya Fiú Szentlélek Úr Isten! Ha a szent akaratodba pedig belefér, kérünk, hogy ezt a veszedelmes betegséget, ami a világot fenyegeti, vedd el rólunk. gyógyítsd meg a betegjeinket.

Ámen.

.

A Tízparancsolat a Bibliában

A Tízparancsolat az Ószövetségben két helyen olvasható (2Móz. 20.1-16. és 5Móz. 5.5-21.) és egyes részeire utal mind Jézus, mind Pál apostol az Újszövetségben. A Tízparancsolat Isten népe életét védi és gazdagítja évezredek óta, és az általános emberi értékek részeként azoknak is javára válik, akik nem zsidóként, vagy keresztyénként olvassák. Nekünk, Isten népe tagjainak örök érvényű parancsként szabályozza Istenhez és embertársainkhoz fűződő kapcsolatainkat.

Isten ószövetségi népe az egyiptomi fogságból való szabadulás után, a vándorlás során eljutott a Sínai-hegyhez, ahol Isten kijelentette ezen igéket. Így a Tízparancsolat elválaszthatatlanul összekapcsolódik Isten szabadító tettével. Erre utal az első parancsolat elején Isten maga, aki így jelenti ki magát: „Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából” (2Móz.20.2.). Isten tehát először megajándékozza népét, és e szabadítás az alapja minden más parancsának. Ez a szabadítás annyira hangsúlyos volt, hogy amikor Mózes ötödik könyvében a Tízparancsolat megismétlésével találkozunk, ott a nyugalom napjának megtartása még ezzel az indoklással is kibővül: „Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened, az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened, az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját.” (5Móz. 5.15). Ez a kijelentés megerősíti a Tízparancsolat mindkét változatának első mondatát, így sem ez, sem a többi apró eltérés nem jelent lényegi különbséget a két fennmaradt változat között.

A Tízparancsolat egyes elemeihez hasonlót találunk másutt is Mózes öt könyvében, de ilyen láncolatban, egy nagy egységbe foglalva csak ezen a két helyen olvashatjuk. Maga a tízes szám nem itt, hanem más helyeken fordul elő, például így: „Mózes negyven nap és negyven éjjel volt ott az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírta a táblákra a szövetség igéit, a tíz igét.” (2Móz. 34,28; lásd még 5Móz. 4,13; 10.4). Bár a Bibliában világosan olvassuk, hogy a „tíz ige” két kőtáblára volt felírva, (2Móz. 31.18; 34,1; 5Móz.5,22), azt sehol sem részletezi a Szentírás, hogy pontosan hogyan kell számoznunk, elkülönítenünk a parancsolatokat. Jézus és Pál apostol korában élt egy zsidó tudós, Alexandriai Philon, aki görög nyelven magyarázta a Tízparancsolatot, és ő sorszámmal is ellátta őket: éppen úgy osztotta fel a Tízparancsolatot, ahogy mi, reformátusok is. A római katolikus és evangélikus egyház az első és a második parancsolatot egybevonja, és az utolsó, tízedik parancsolatot két részre osztja, így a Tízparancsolat közbülső részeinél eggyel előretolódik a számozás. Például a „Tiszteld apádat és anyádat…” kezdetű parancsolat e két testvéregyházban a negyedik parancsolat, míg nálunk, reformátusoknál, az ötödik.

A Tízparancsolatot általában úgy osztják fel, hogy az egyik táblán olvasható az Istennel való kapcsolatunkra vonatkozó első négy parancsolat, és a másik táblán látható a többi parancsolat, melyek az embertársak közötti kapcsolatokat irányítják és rendezik. E két „tábla” tartalma elválaszthatatlan egymástól: Isten iránti tiszteletünket és szeretetünket az embertársaink iránti tiszteletadással és szeretettel is meg kell mutatnunk. Jézus a szeretet kettős-egy parancsával foglalta össze Isten akaratát. (Mt. 22.34-40).

A Tízparancsolat tartalmaz rövidebb és hosszabb parancsolatokat, valamint olyan parancsolatot, ami megtilt, és olyat is, ami előír, megparancsol valamit. Isten e parancsolatok által egész életünket kezében tartja és irányítja. A Tízparancsolat nemcsak a tetteinkkel foglalkozik, hanem a nyugalom napjával és a kívánságainkkal, tehát a „belső”, lelki világunkkal is. A tiltó parancsolatok a héber szövegben és annak újszövetségi görög fordításaiban érthetők határozott, jövőre vonatkozó kijelentésnek is, például így: „nem fogsz ölni!”. Magyar nyelvükben is ismerjük az ilyen fogalmazást, ami erősebb még a felszólító módnál is. A Tízparancsolat Isten szava, az ő akarata, amellyel a bűnöktől védi, a helyes úton pedig vezeti, irányítja az életünket, ezért ő minden parancsnál is erősebb kifejezéssel megmondja nekünk, az ő népének, hogy ha őt követjük, akkor hogyan fogunk élni. Hitvallásunk ezt így foglalja össze: „lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit.” (HK 64). A Káté a Tízparancsolat rövid, lényegre törő parancsai lelkületének abban is megfelel, hogy az egyes tiltásoknál is mindig megfogalmazza a parancsolatnak az életet védő, pozitív szándékát. Például ezt olvassuk a Kátéban: „Mit akar Isten a hetedik parancsolatban? Azt, hogy a paráznaságot mi is szívből gyűlöljük…, és, hogy tiszta, fegyelmezett életet éljünk akár a szent házasságban, akár azon kívül.” (HK 108)

Az ószövetségi próféták is megerősítik a Tízparancsolat érvényességét világos utalásaikkal pl. Hós 4,1-3; Jer.7,8-10), és ezt teszi a Zsoltárok könyve is (Zsolt 81,10-11). Jézus több alkalommal idézett a Tízparancsolatból és magyarázatával elmélyítette tartalmát (pl. Mt. 5,21-22,27-30; 15,3-9; 19,16-21). Jakab figyelmeztet arra, hogy nem lehet válogatnunk a parancsolatok között, hanem azokat együtt kell megtartanunk (Jak.2.11). Pál apostol is idézett a Tízparancsolatból (Róm.7,7; 13,9; Ef.6,2-3), és ő így foglalta össze az egész törvényt: „A szeretet tehát a törvény betöltése.” (Róm.13,10)

Balla Péter

egyetemi tanár, KRE HTK

.

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján  2020. március 19.

 „…mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk.”
(Lk 18,1–8)

  1. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk.
  2. Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte.
  3. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben!
  4. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm,
  5. mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül.
  6. Azután így szólt az Úr: Halljátok, mit mond a hamis bíró!
  7. Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket?
  8. Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?

Isten igazságot szolgáltat azoknak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Annyi mindenben küzdünk kitartóan. Helytállunk a családban, a munkahelyünkön, sokféle kihívásban, amiben változást szeretnénk. Ha fontos, képesek vagyunk órákat, napokat, heteket, hónapokat rászánni arra, ami fontos nekünk. Ilyen a tanulás, a család, a karrier vagy az elismerés. Vajon kitartóak vagyunk az imádságban is? Uram, hozzád kiáltok ma is, légy segítségül…

 

.
.
.
Kedves Testvéreink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a tegnapi úrnapi Istentiszteletünket követően tartott presbiteri ülésünkön az az egyhangú döntés született, hogy a kormányzat által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet visszavonásáig a vasárnap délelőtti Istentiszteletek nem kerülnek megtartásra. Az összes többi gyülekezeti rétegalkalom megtartása az adott kör döntésétől függ.

A tegnapi Istentisztelet tapasztalatai megmutatták, hogy nincs lehetőség székház-épületünkben a templomi és a lakásfunkciójú rész biztonságos elkülönítésére, s nemcsak híveink döntő többsége, de szolgatársaink és bérlőink egy része is életkora és egészségi állapota miatt fokozottan veszélyeztetett helyzetűnek számít a koronavírus-fertőzés veszélye fennállása miatt. A Presbitérium döntése értelmében ezért az altemplomi színházteremben és a 2. emeleti tanácsteremben leszervezett programokat is – a mai naptól – töröljük és lemondjuk.
Lelkészünk, Hegedűs Loránt  (06 30 71 94 701, hegeduskovacs@gmail.com) és missziói gondnokunk Kelemen Péter (06 30 43 56 513, presbiterium.hazateres@gmail.com) előzetes telefonon és/vagy e-mailen történő egyeztetés szerint elérhető lesz ebben a rendkívüli élethelyzetben is, legyen szó bármilyen székházépületen kívüli szolgálat elvégzéséről, feltéve, ha nem ütközik a világi hatóság által előírtakba.

Honlapunkon ( www.hazankert.hu ) és e-mailen keresztül rendszeresen gondoskodunk – ezen időszakban kiemelten is – híveinknek igei üzenetek eljuttatásáról, kiemelten ajánlva a honlapunkról is elérhető szolgálatait Dr. Hegedűs Loránt püspöknek, gyülekezetünk három évtizeden át szolgáló lelkipásztorának.

Kérjük, fokozottan vigyázzanak idős testvéreink magukra, illetve idős korú, kivált krónikus betegségben szenvedő szeretteikre, s ha tudnak segítségre szoruló idős gyülekezeti tagokról, akkor arra a fent megadott elérhetőségeinken hívják fel a figyelmünket. Megértésüket, türelmüket és nemcsak testi, hanem lelki családjukra, gyülekezetünkre telefonon és e-mailen való kapcsolattartással történő odafigyelésüket előre is megköszönve, Istenünk megsegítő kegyelmében bízva, Lelkének erejét, szeretetét és józanságát kérjük minden kedves Testvérünkre!
Áldás, békesség!
a Presbitérium
.
.
.
.

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

 

Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

Budapest, 2020. március 16.”

HITTANOKTATÁS 2018/19. TANÉV


Tisztelt Szülők!
Mint az ismeretes, az általános iskolai kerettanterv része – az órarendbe illesztve – a hit- és erkölcstanoktatás.Kérjük ezúton is Önöket, hogy amennyiben gyermekük az alábbi iskolák egyikébe jár és fontosnak tartják, hogy neveltetésükben megjelenjenek egyházunk tanításai, értékrendszere és életigazságai, akkor írassák be gyermekeiket  református hittanra a 2018/19. évi tanévben.Hitoktatóink szeretetteljes légkörben, odaadóan végzik nevelői munkájukat az iskolákban, gyülekezetünk pedig a gyermekek számára szervezett alkalmakkal igyekszik a testvéri közösséget kialakítani hittanosainkkal és családjaikkal.

Kérem, ezen programokról a honlapunkon tájékozódjanak, de igyekszünk minden kedves Szülőt közvetlenül is elérni (e-mailben, telefonon vagy igény esetén személyesen) annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsunk kérdéseik, észrevételeik megismerésére, megválaszolására.
Ajánljuk figyelmükbe továbbá a hittan.info oldalt is, ahol fontos információk találhatóak a Református Egyház hittanoktatásáról.

Életükre és szeretteikre Istenünk gazdag áldását kérem.
Áldás, békesség!

Hegedűs Loránt

lelkipásztor


BUDAPEST  – SZABADSÁG TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
A HAZATÉRÉS TEMPLOMA
1054  Budapest, Szabadság tér 2.
Tel.: 31-21-871; 31-18-695; 30 71 94 701
www.hazankert.hu


 

III. KÜLÖNLEGES ALKALMAK

Hittanévnyitó:  szeptember negyedik vasárnapján istentisztelet és szeretetvendégség

Hittanévzáró:  Pünkösdhétfőn istentisztelet és szeretetvendégség

Konfirmáció: Pünkösdvasárnap istentisztelet és szeretetvendégség

 

VI. HITOKTATÁS, KONFIRMÁCIÓ

A Szabadság téri Református Egyházközösség iskolai hittanóráit a következő iskolákban tartja:

1. Hild József Általános Iskola

2. Szemere utcai Általános Iskola

3. Szent István Általános Iskola

4. Terézvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola

Hitoktató: Becske Katalin, Lázár Csaba Zoltán

Konfirmációs óra: csütörtök (január 4-től) 16.00 órakor

Lelkipásztor: Hegedűs Loránt (tel.: 30 719 4701)

 

Az adott naptári év szerinti változtatás jogát a Presbitérium fenntartja.