Egyéb kategória bejegyzései

 

 

“Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.” (Róma 10:9-11.)
Kedves Testvérem!
Szeretnék ezúton is Istentől megáldott, kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánni, és egyúttal hirdetem istentiszteleti rendünket is az alábbiak szerint:
Virágvasárnap, istentisztelet: 10 óra,
igét hirdet: Hegedűs Loránt, zenei közreműködők: Bacsi János, Nagy Csaba és Kun Rajmund
Nagycsürörtök, Passió-olvasás: 18 óra,
Nagypéntek, istentisztelet és úrvacsoraosztás: 10 óra
igét hirdet: Hegedűs Loránt
Húsvétvasárnap, istentisztelet és úrvacsoraosztás:10 óra,
igét hirdet: Hegedűs Loránt
Húsvéthétfő, istentisztelet és úrvacsoraosztás:10 óra,
igét hirdet: Lázár Csaba Zoltán
Ünnepi adománygyűjtésünket – “Isten dicsőségére” megjelöléssel – is figyelmébe ajánlom tudván, hogy “a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten”. S ha nem tette volna még meg, egyházfenntartói járulékát is  az alábbi egyházközségi számlaszámra küldheti: OTP 11705008-20122762 .
Az Úr legyen mindannyiunk őriző és vezérlő pásztora!
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt
lelkipásztor

 

 

A Semper Reformandi Mozgalom alaptételei

 1. A hamis kiválasztottságtudat és a pénz hatalmát szolgáló szenvedéskultusz elutasítása, egyúttal Krisztus egyetlen, egyszeri és tökéletes áldozta hitvallásos védelme.
 2. Az Ige hármas formájának írott, hirdetett és sákramentális Ige- a Lélek káromlásával szembeni, egyházfegyelmi eszközökkel történő megvédése, az Újszövetséget ószövetségesítő kísérletek megakadályozása.
 3. A „gyülekezetiben él az egyház” alapelv érvényre juttatása, a központosító, a gyülekezeti autonómiát csorbító, egyházunk presbiteri jellegét háttérbe szorító törekvések elvetése.
 4. A püspöki, esperesi tisztségek gyülekezeteket védő szerepének betöltése, a gyülekezeteket támadók bátorítása esetén tisztségükből gyorsított fegyelmi eljárásban történő megfosztása.
 5. A paritás elvének gyakorlatba ültetése: a világi tisztségviselők fegyelmi felelősségre vonásának érdemi biztosítása, pártpolitikai szerepvállalás esetén egyházi tisztségük betöltésének szüneteltetése.
 6. Az egyházi bíróságok függetlenségének törvényi garantálása, az egyház vezető tisztségviselői fegyelmi felelőségének betöltött tisztségükhöz mért súllyal való kezelése, a világi hatalom nyomására született evangélium, – hitvallás és egyházellenes ítéletek hatályon kívül helyezése.
 7. Az egyházi vezető tisztségek betöltésének átvilágításhoz kötése, a kommunizmust és a mammonimádó szabadkőműves háttérhatalmat kiszolgáló ügynökök tisztségükből történő eltávolítása.
 8. A közegyházi ingatlanok pártcélú hasznosítása fegyelmi vétségének elévülhetetlenné nyilvánítása példás megbüntetése.
 9. Az egyház világi hatalomtól való felszámolása, az egyházi tisztújításba beavatkozó politikusok támogatását elfogadó egyházi személyek választhatóságának megvonása, a Krisztusban kiválasztott magyarság életigazságainak prófétai hangon történő megszólaltatása.
 10. Dr. Hegedűs Lorántnak, „ a magyarok püspökének” közegyházi rehabilitása, az Őt minden tisztségéből justizmordorokkal félreállítók eklézsia-megkövetésre kötelezése.
 11. A magyar történelmi kálvinizmus szerinti hatékony küzdelem a belső és külsőszektás törekvésekkel szemben, határozott fellépés a Hit Gyülekezete cionista-biznisz szekta ellen.
 12. Az Apostoli Hitvallás mellett felekezeti hitvallásos iratként a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás kizárólagos elismerése, hitünk hősei szellem-erkölcsi örökségének – köztük Horthy Miklósnak- az egyház tanításában, kivált a liturgiában és hitoktatásban való megbecsülése.