Trianon100_Hazatérés

Céladomány a kettős-kereszt felújítására

Kedves Testvérek!

A Templomunk előtti kettős-keresztet a trianoni békediktátum 100. évfordulójára felújítanánk, és a június 4-i istentisztelet keretében avatnánk fel.
 
Amennyiben e kezdeményezéssel egyetértetek, várjuk céladományaitokat.
 
számlaszám11705008-20122762 (Budapest Szabadság téri Református Egyházközség)

szövegcéladomány: kereszt

Áldás, békesség!  

.Vasárnap (május 24-én) 10 órakor újra lesz istentisztelet a Hazatérés Templomában.

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálaadással hirdetjük, hogy vasárnap (május 24-én) 10 órakor újra lesz istentisztelet a Hazatérés Templomában.
Jöjjünk el minél többen, és hívogassunk másokat is!
Kérjük – az egyházi felettes hatóság előírásának megfelelően, – aki teheti, hozzon magával szájmaszkot és kesztyűt. Ezeket az egyházközség is igyekszik kellő számban biztosítani mindenki számára, mert viselésük a Templomban – a védőtávolság betartása mellett is – kötelező.
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt

.

Templomunk május 24-én de. 10 órakor istentiszteletre megnyitja kapuját

Kedves Testvéreim!
Presbitereinkkel egyeztetve elnökségünk úgy határozott, hogy e hét vasárnaptól, azaz 2020. május 24-én – a megfelelő biztonsági előírások betartásával, (a templomi székházépület közösségi használatú részeinek fertőtlenítése, maszk, kesztyű viselése, szükség szerint biztosítása, a bejáratnál való kötelező kézfertőtlenítés, egymástól legalább másfél méteres távolságtartás garantálása a templomi karzat igénybevételével, folyamatos szellőztetés, énekek kivetítése, biztonságos perselyezés) melyeket mind megbízott presbitereink ellenőriznek – kinyitjuk templomunkat az úrnap délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleteink megtartása végett.
Minden más hitéleti alkalmunkra egyelőre interneten keresztül juttatunk el igei szolgálatokat híveinknek. Kivételt a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára június 4-én, csütörtökön 12 órakor emlékező gyász-istentiszteletünk képez, melyet szintén templomunkban kívánunk megtartani.
Pünkösdkor csak vasárnap délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet, melyen az úrvacsoraosztás lehetőségét mérlegeljük, hogy tudunk-e elegendő kiskelyhet biztosítani úgy, hogy egy kelyhet csak egy személy használjon az egész úrvacsoraosztás során. Amennyiben rendelkezni fogunk az így szükséges számú kiskehellyel, akkor a falatnyi kenyérdarabkákat külön süteménytartó papírokba helyeznénk a kiskelyhek mellé az úrasztalára, melyeket híveink sajátkezűleg vehetnének el – a járványügyi kockázatok minimalizálása érdekében.
A vasárnapi viszontlátás reményében, testvéri köszöntéssel:
Hegedűs Loránt lelkész

 

ADOMÁNYFIZETÉSI LEHETŐSÉG

Kedves Testvérek!

Tekintettel arra, hogy többen érdeklődtetek, a mostani helyzetben – hiszen pénztárunk nem működik – milyen számlaszámra lehet fizetni, ezt most az alábbiakban közöljük.

Budapest Szabadság téri Református Egyházközség

11705008-20122762

Erre a számlaszámra lehet fizetni

-perselypénzt

-egyház fenntartói járulékot

-“Isten dicsőségére” adományt

-céladományt (az egerlövői gyülekezeti ház felújítására, vagy az orgonánk felújítására)

Kérjük a megjegyzés rovatban az átutalás célját tüntessétek fel.

Kérjük, jelezzétek amennyiben tudtok olyan testvérünkről, aki anyagi problémával küzd, vagy a jelenlegi helyzet miatt nem, vagy nehezen tudja megoldani bevásárlását, gyógyszereinek kiváltását.

Áldás, békesség!

Presbitérium

 

Kedves Testvérek!

Áldott, kegyelemteljes Húsvétot kívánunk Nektek, ebben a rendkívüli helyzetben, amikor nem tudjuk együtt, templomunkban átélni a Szenvedéstörténetet, a Feltámadás csodáját. Marad a szinte személytelen elektronikus kapcsolat, de jelenleg ennek kell fenntartania lelki közösségünket. Igyekezni fogunk, hogy vezető lelkészünk igehirdetéseit, imádságait, ajánlott dicséreteit olvashassátok, láthassátok, hallhassátok; örömöt jelentenek számunkra a visszajelzéseitek.

Kérjük, hogy jelezzétek felénk, ha valamelyikőtök – esetleg olyan testvérünk akiről tudtok, de akinek nincs lehetősége az elektronikus kapcsolattartásra – szükséget lát, és tudnánk neki segíteni.

Kérünk Benneteket továbbá, hogy az Ünnep idején személyesen ne, de a technika segítségével keressétek rokonaitokat, barátaitokat, különösen idősebb hozzátartozóitokat. Számukra rendkívül fontos annak az érzése, hogy nincsenek magukra hagyva, nincsenek egyedül.

Nagyon reméljük, hogy ez a szokatlan helyzet a lehető leghamarabb véget ér, és újra együtt hallgathatjuk Istenünk Igéjét templomunkban.

Áldás, békesség!

Presbitérium.

Az egészségügyi veszélyhelyzet tartama alatt az aktuális igei szolgálat honlapunk „Igei alkalmak, Hitoktatás” fülére kattintással érhető el.

Kedves Testvéreink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a tegnapi úrnapi Istentiszteletünket követően tartott presbiteri ülésünkön az az egyhangú döntés született, hogy a kormányzat által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet visszavonásáig a vasárnap délelőtti Istentiszteletek nem kerülnek megtartásra. Az összes többi gyülekezeti rétegalkalom megtartása az adott kör döntésétől függ.

A tegnapi Istentisztelet tapasztalatai megmutatták, hogy nincs lehetőség székház-épületünkben a templomi és a lakásfunkciójú rész biztonságos elkülönítésére, s nemcsak híveink döntő többsége, de szolgatársaink és bérlőink egy része is életkora és egészségi állapota miatt fokozottan veszélyeztetett helyzetűnek számít a koronavírus-fertőzés veszélye fennállása miatt. A Presbitérium döntése értelmében ezért az altemplomi színházteremben és a 2. emeleti tanácsteremben leszervezett programokat is – a mai naptól – töröljük és lemondjuk.
Lelkészünk, Hegedűs Loránt  (06 30 71 94 701, hegeduskovacs@gmail.com) és missziói gondnokunk Kelemen Péter (06 30 43 56 513, presbiterium.hazateres@gmail.com) előzetes telefonon és/vagy e-mailen történő egyeztetés szerint elérhető lesz ebben a rendkívüli élethelyzetben is, legyen szó bármilyen székházépületen kívüli szolgálat elvégzéséről, feltéve, ha nem ütközik a világi hatóság által előírtakba.

Honlapunkon ( www.hazankert.hu ) és e-mailen keresztül rendszeresen gondoskodunk – ezen időszakban kiemelten is – híveinknek igei üzenetek eljuttatásáról, kiemelten ajánlva a honlapunkról is elérhető szolgálatait Dr. Hegedűs Loránt püspöknek, gyülekezetünk három évtizeden át szolgáló lelkipásztorának.

Kérjük, fokozottan vigyázzanak idős testvéreink magukra, illetve idős korú, kivált krónikus betegségben szenvedő szeretteikre, s ha tudnak segítségre szoruló idős gyülekezeti tagokról, akkor arra a fent megadott elérhetőségeinken hívják fel a figyelmünket. Megértésüket, türelmüket és nemcsak testi, hanem lelki családjukra, gyülekezetünkre telefonon és e-mailen való kapcsolattartással történő odafigyelésüket előre is megköszönve, Istenünk megsegítő kegyelmében bízva, Lelkének erejét, szeretetét és józanságát kérjük minden kedves Testvérünkre!
Áldás, békesség!
a Presbitérium
.
.
.
.

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

 

Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

Budapest, 2020. március 16.”

 

 

 

 

A Semper Reformandi Mozgalom alaptételei

 1. A hamis kiválasztottságtudat és a pénz hatalmát szolgáló szenvedéskultusz elutasítása, egyúttal Krisztus egyetlen, egyszeri és tökéletes áldozta hitvallásos védelme.
 2. Az Ige hármas formájának írott, hirdetett és sákramentális Ige- a Lélek káromlásával szembeni, egyházfegyelmi eszközökkel történő megvédése, az Újszövetséget ószövetségesítő kísérletek megakadályozása.
 3. A „gyülekezetiben él az egyház” alapelv érvényre juttatása, a központosító, a gyülekezeti autonómiát csorbító, egyházunk presbiteri jellegét háttérbe szorító törekvések elvetése.
 4. A püspöki, esperesi tisztségek gyülekezeteket védő szerepének betöltése, a gyülekezeteket támadók bátorítása esetén tisztségükből gyorsított fegyelmi eljárásban történő megfosztása.
 5. A paritás elvének gyakorlatba ültetése: a világi tisztségviselők fegyelmi felelősségre vonásának érdemi biztosítása, pártpolitikai szerepvállalás esetén egyházi tisztségük betöltésének szüneteltetése.
 6. Az egyházi bíróságok függetlenségének törvényi garantálása, az egyház vezető tisztségviselői fegyelmi felelőségének betöltött tisztségükhöz mért súllyal való kezelése, a világi hatalom nyomására született evangélium, – hitvallás és egyházellenes ítéletek hatályon kívül helyezése.
 7. Az egyházi vezető tisztségek betöltésének átvilágításhoz kötése, a kommunizmust és a mammonimádó szabadkőműves háttérhatalmat kiszolgáló ügynökök tisztségükből történő eltávolítása.
 8. A közegyházi ingatlanok pártcélú hasznosítása fegyelmi vétségének elévülhetetlenné nyilvánítása példás megbüntetése.
 9. Az egyház világi hatalomtól való felszámolása, az egyházi tisztújításba beavatkozó politikusok támogatását elfogadó egyházi személyek választhatóságának megvonása, a Krisztusban kiválasztott magyarság életigazságainak prófétai hangon történő megszólaltatása.
 10. Dr. Hegedűs Lorántnak, „ a magyarok püspökének” közegyházi rehabilitása, az Őt minden tisztségéből justizmordorokkal félreállítók eklézsia-megkövetésre kötelezése.
 11. A magyar történelmi kálvinizmus szerinti hatékony küzdelem a belső és külsőszektás törekvésekkel szemben, határozott fellépés a Hit Gyülekezete cionista-biznisz szekta ellen.
 12. Az Apostoli Hitvallás mellett felekezeti hitvallásos iratként a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás kizárólagos elismerése, hitünk hősei szellem-erkölcsi örökségének – köztük Horthy Miklósnak- az egyház tanításában, kivált a liturgiában és hitoktatásban való megbecsülése.